Pushing the swing bridge open
Pushing the swing bridge open